INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN CLUJ
---------------------------------------------------------------------


Acte normative
Mai jos sunt enumerate doar titlurile. Pentru a citi documentul, puteti accesa orice site de legislatie on line (gratuit)* Legea Nr. 1 din 5 ianuarie 2011 - Legea educaţiei naţionale
Text în vigoare începând cu data de 2 septembrie 2013


* Acte normative subsecvente Legii Educaţiei Naţionale (metodologii, norme metodologice, regulamente)


* ORDIN nr. 60 din 21 ianuarie 2015 pentru actualizarea cuantumului indemnizatiei zilnice de delegare si detasare, precum si a sumei ce reprezinta compensarea cheltuielilor de cazare ale personalului aflat in delegare in situatia in care acesta nu beneficiaza de cazare in structuri de primire turistica, prevazute in anexa la Hotararea Guvernului nr. 1.860/2006 privind drepturile si obligatiile personalului autoritatilor si institutiilor publice pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, precum si in cazul deplasarii, in cadrul localitatii, in interesul serviciului


* HOTARARE nr. 24 din 14 ianuarie 2015 pentru aprobarea Strategiei nationale in domeniul politicii de tineret pentru perioada 2015-2020

* ORDIN nr. 5.113 din 15 decembrie 2014 pentru aprobarea Metodologiei privind managementul riscurilor de coruptie in cadrul Ministerului Educatiei Nationale si al institutiilor si unitatilor subordonate/coordonate a caror activitate vizeaza invatamantul preuniversitar* ORDIN nr. 3.434 din 25 martie 2013


* LEGE nr. 62 din 21 martie 2013

* ORDIN nr. 3.359 MD din 11 martie 2013

* ORDONANTA DE URGENTA nr. 14 din 6 martie 2013


* ORDIN nr. 3.307 din 28 februarie 2013

* HOTARARE nr. 72 din 27 februarie 2013

* HOTARARE nr. 79 din 6 martie 2013


* ORDIN nr. 3.281 din 26 februarie 2013


* ORDIN nr. 3.155 din 6 februarie 2013

* ORDIN nr. 3.130 din 1 februarie 2013

* ORDIN nr. 3.129 din 1 februarie 2013


* ORDIN nr. 3.104 din 30 ianuarie 2013

* HOTARARE nr. 23 din 22 ianuarie 2013

* ORDIN nr. 6.584 din 20 decembrie 2012

* ORDIN nr. 6.576 din 20 decembrie 2012

* ORDIN nr. 6.239 din 13 noiembrie 2012

* ORDIN nr. 5.910 din 28 septembrie 2012

* ORDIN nr. 5.610 din 31 august 2012

* ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 84 din 12.12.2012


* ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 92 din 18.12.2012

* Ordinul 6370/06.12.2012 - degrevare directori gradinite


* Ordinul MECTS nr.  6211/13.11.2012 pentru aprobarea Metodologiei si a criteriilor privind acordarea gradatiei de merit in invatamantul preuniversitar

* ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 21 din 30 mai 2012 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011


* Unităţi de învăţământ în care se vor pilota instrumentele de evaluare pentru Evaluarea Naţională la clasele a II-a, a IV-a şi a VI-a

* ORDIN nr. 3439/5.03.2012 pentru aprobarea Metodologiei de organizare a evaluării elevilor la finalul clasei a VI-a
    METODOLOGIA de organizare a Evaluării elevilor la finalul clasei a VI-a - Anexa la OMECTS nr. 3439/5.03.2012

* ORDIN nr. 3438/5.03.2012 pentru aprobarea Metodologiei de organizare si administrare a evaluarii elevilor la finalul clasei a IV-a
    METODOLOGIA de organizare si de administrare a evaluarii nationale la finalul clasei a IV-a _Anexa la OMECTS nr. 3438/5.03.2012

* ORDIN nr. 3437/5.03.2012 pentru aprobarea Metodologiei de organizare a evaluarii competentelor fundamentale la finalul clasei a II-a
    METODOLOGIA de organizare a Evaluarii competentelor fundamentale la finalul clasei a II-a - Anexa la OMECTS nr. 3437/5.03.2012

* ORDIN nr. 3.168 din 3 februarie 2012 - privind organizarea şi funcţionarea învăţământului profesional cu durata de 2 ani


* ORDIN nr. 3.035 din 10 ianuarie 2012 - privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare si desfasurare a competitiilor scolare si a regulamentului de organizare a activitatilor cuprinse  in calendarul activitatilor educative, scolare si extrascolare

* ORDIN nr. 5.575 din 7 octombrie 2011 - pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind şcolarizarea la domiciliu, respectiv înfiinţarea de grupe/clase în spitale


* ORDIN nr. 5.570 din 7 octombrie 2011 - privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ cu program sportiv suplimentar 


* ORDIN nr. 5.567 din 7 octombrie 2011 - pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor care oferă activitate extraşcolară


* ORDIN nr. 5.564 din 7 octombrie 2011 - privind aprobarea Metodologiei de acreditare şi evaluare periodică a furnizorilor de formare continuă şi a programelor de formare oferite de aceştia


* ORDIN nr. 5.577 din 7 octombrie 2011 - privind aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a centrelor de excelenţă

* ORDIN nr. 5.576 din 7 octombrie 2011 - privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat

* ORDIN nr. 5.574 din 7 octombrie 2011 - pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea serviciilor de sprijin educaţional pentru copiii, elevii şi tinerii cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă

* ORDIN nr. 5.573 din 7 octombrie 2011 - privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a învăţământului special şi special integrat

* ORDIN nr. 5.571 din 7 octombrie 2011 - privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a învăţământului preuniversitar alternativ

* ORDIN nr. 5.569 din 7 octombrie 2011 - pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea învăţământului preuniversitar de artă

* ORDIN nr. 5.568 din 7 octombrie 2011 - privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ cu program sportiv integrat

* ORDIN nr. 5.565 din 7 octombrie 2011 - pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii şi al documentelor şcolare gestionate de unităţile de învăţământ preuniversitar

* ORDIN nr. 5.563 din 7 octombrie 2011 - privind aprobarea Condiţiilor de constituire a reţelei permanente de unităţi de învăţământ în vederea realizării pregătirii practice din cadrul masterului didactic

* ORDIN nr. 5.562 din 7 octombrie 2011 - pentru aprobarea Metodologiei privind sistemul de acumulare, recunoaştere şi echivalare a creditelor profesionale transferabile

* ORDIN nr. 5.561 din 7 octombrie 2011 - pentru aprobarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar

* ORDIN nr. 5.560 din 7 octombrie 2011 - pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2012-2013


* ORDIN nr. 5.558 din 7 octombrie 2011 - privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de inspector şcolar din inspectoratele şcolare

* ORDIN nr. 5.557 din 7 octombrie 2011 - privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiilor de inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct din inspectoratele şcolare şi de director al casei corpului didactic

* ORDIN nr. 5.556 din 7 octombrie 2011 - privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a bibliotecilor  şcolare şi a centrelor de documentare şi informare

* ORDIN nr. 5.555 din 7 octombrie 2011 - pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea centrelor judeţene/al municipiului Bucureşti de resurse şi asistenţă educaţională

* ORDIN nr. 5.554 din 7 octombrie 2011 - privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a casei corpului didactic

* ORDIN nr. 5.553 din 7 octombrie 2011 - pentru aprobarea Metodologiei privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă, pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar

* ORDIN nr. 5.552 din 7 octombrie 2011 - pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ

* ORDIN nr. 5.549 din 6 octombrie 2011 - pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional

* ORDIN nr. 5.547 din 6 octombrie 2011 - privind aprobarea Regulamentului de inspecţie a unităţilor de învăţământ preuniversitar

* ORDIN nr. 5.530 din 5 octombrie 2011 - privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a inspectoratelor şcolare

* ORDIN nr. 5.528 din 4 octombrie 2011 - privind aprobarea programelor şcolare integrate prin care se realizează educaţia de bază în cadrul programului "A doua şansă" - învăţământ primar

* ORDIN nr. 5.489 din 29 septembrie 2011 - pentru aprobarea Metodologiei privind promovarea a 2 ani de studii într-un an şcolar în învăţământul preuniversitar

* ORDIN nr. 5.488 din 29 septembrie 2011 - privind aprobarea Regulamentului-cadru pentru organizarea şi funcţionarea consorţiilor şcolare

* ORDIN nr. 5.487 din 29 septembrie 2011 - pentru aprobarea Regulamentului privind recunoaşterea în învăţământul terţiar nonuniversitar a studiilor obţinute în cadrul învăţământului liceal - filiera tehnologică sau vocaţională

* ORDIN nr. 5.486 din 29 septembrie 2011 - pentru aprobarea Metodologiei şi a criteriilor privind acordarea gradaţiei de merit în învăţământul preuniversitar

* ORDIN nr. 5.485 din 29 septembrie 2011 - pentru aprobarea Metodologiei privind constituirea corpului profesorilor mentori pentru coordonarea efectuării stagiului practic în vederea ocupării unei funcţii didactice

* ORDIN nr. 5.484 din 29 septembrie 2011 - pentru aprobarea Metodologiei privind recunoaşterea şi echivalarea competenţelor profesionale dobândite formal, nonformal sau informal de către cadrele didactice care ocupă funcţii de educatori/educatoare, institutori/institutoare, învăţători/învăţătoare, maistru-instructor, antrenor, în vederea ocupării funcţiei didactice de profesor pentru învăţământul preşcolar, profesor pentru învăţământul primar, profesor de instruire practică, respectiv profesor-antrenor în cluburile sportive şcolare, palatele şi cluburile copiilor

* ORDIN nr. 5.436 din 21 septembrie 2011 - privind aprobarea Normelor metodologice pentru vizarea actelor de studii şi a anexelor la actele de studii emise de instituţiile de învăţământ superior din România

* ORDIN nr. 5.349 din 7 septembrie 2011 - privind aprobarea Metodologiei de organizare a Programului "Şcoala după şcoală"

* ORDIN nr. 5.240 din 30 august 2011 - pentru stabilirea criteriilor sectoriale şi pragurilor critice aferente sectorului ICN - infrastructură critică naţională - "Alimentaţie"*
Ordinul MECTS 5552/07.10.2011

*
HOTĂRÂREA nr. 1.395 din 28 decembrie 2010

* LEGEA nr. 285 din 28 decembrie 2010, privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice

*
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 109 din 6 decembrie 2010, privind unele măsuri financiar-bugetare

* Ordinul MECTS nr. 4714 / 2010

* Adresa nr.242/DGEF/05.05.2010

* Hotararea 369 din 14 aprilie 2010-modificarea coeficientilor de cost

* Ordonanta de urgenta 32/07.04.2010

* Legea 69/2010 responsabilitatii fiscal-bugetare

* Nota DGMRU nr. 30038 / 26.03.2010

* Nota 597/BO/14.04.2010

* Lista cuprinzând hotarârile de Guvern privind autorizarea de functionare provizorie sau acreditarea specializarilor din cadrul institutiilor de învatamânt superior de stat si particular, profilurile, specializarile, durata studiilor, precum si titlurile obtinute de absolventii învatamântului universitar, nomenclatorul domeniilor si al specializarilor universitare din cadrul institutiilor de învatamânt superior de stat si particular, structurile si specializarile universitare acreditate sau autorizate sa functioneze provizoriu din institutiile de învatamânt superior si ordinele de ministru prin care au fost aprobate programele de studii universitare de masterat


*
Calendarul miscarii personalului didactic din învatamântul preuniversitar pentru anul scolar 2010-2011, anexa la ordinul ministrului educatiei, cercetarii si tineretului nr. 5886 / 10.11.2009

* Centralizatorul privind disciplinele de învatamânt, domeniile si specializarile, precum si probele de concurs, valabile pentru încadrarea personalului didactic din învatamântul preuniversitar, anexa la ordinul ministrului educatiei, cercetarii si inovarii nr. 6052 / 04.12.2009.

* Metodologie privind miscarea personalului didactic din învatamântul preuniversitar, anexa la ordinul ministrului educatiei, cercetarii si inovarii nr. 5885 / 10.11.2009.

* Nota 560/BO/15.03.2010

* Adresa ISJ nr. 2461/17.03.2010

* Ordonanta de urgenta 18/09.03.2010

* Adresa ISJ nr. 2215/12.03.2010

* Legea nr. 29 din 2.03.2010

* OMECTS nr. 08/72/15.02.2010

* Adresa ANAF nr. 5839/11.02.2010

* OMECTS nr. 3235/09.02.2010

*
OMECTS nr. 3158/05.02.2010

*
Decizia 105/4.02.2010

*
Decizia 106/4.02.2010

* Adresa MECTS nr. 53/DGBFPI/03.02.2010

* OMECTS nr. 116/DGJC/26.01.2010

* HG_1618_23.12.2009

*
Legea nr. 387 din 17.12.2009

* Legea_330_05.11.2009

* OUG 71/17.06.2009

*
Ordonanta de urgenta nr. 41/28.04.2009

* OUG 31/01.04.2009

* OUG 1/29.01.2009Nota: acest link va fi disponibil incepand cu data de 18.03.2010 doar prin intermediul butonului "LEGISLATIE", buton situat in meniul din partea stanga a paginii ISJ Cluj.